Kancelaria Adwokacka Warszawa

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.amk-windykacja.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy dokument  zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.amk-windykacja.pl zwanego w dalszej części „Serwisem” oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów będących osobami fizycznymi korzystających z Serwisu.
 2. Serwis udostępniany jest przez AMK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70 lok. 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357901, o kapitale zakładowym 5 000 zł, Numerze Identyfikacji Podatkowej 118-203-39-38.
 3. Zasady korzystania z Serwisu dostępne dla wszystkich użytkowników znajdują się pod adresem.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad i jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu każdy podmiot z niego korzystający, zwany w dalszej części „Użytkownikiem”, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

   

§ 2 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu

 

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania dodatkowych warunków technicznych określonych w odrębnych regulaminach.

 

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Dane zawarte na stronach niniejszego Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty AMK Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 2. Zawieranie umów o świadczenie usług oferowanych przez AMK Sp. z o.o. za pośrednictwem niniejszego Serwisu odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 3. Wszelkie ceny podane w Serwisie są cenami netto w złotych polskich.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach kontaktowych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki poczty elektronicznej Użytkowników.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia funkcjonowania Serwisu w sposób ciągły. Administrator jednocześnie zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy mające na celu aktualizację danych, naprawienie błędów oraz dokonania wszelkich innych prac konserwacyjnych.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami niezależnymi od Administratora.

 

§ 4 Polityka prywatności

 

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest AMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70 lok. 14.
 2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji umów zawartych z AMK Sp. z o.o., a także podjęcia działań wobec przesłania przez Użytkownika formularza.
 3. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w szczególności imiona i nazwiska Użytkowników, daty urodzenia, NIP, adres zamieszkania, pobytu lub do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu)  przechowywane są i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przy zachowaniu należytej staranności.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, w szczególności chroni dane przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zniszczeniem poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

 

§ 5 Ochrona praw autorskich i innych praw

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów (w szczególności elementy graficzne, teksty, układ funkcjonalny, baza danych) należą do AMK Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia praw do Serwisu ani do jego elementów. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany z prowadzoną przez Użytkownika działalnością komercyjną.
 3. Wszelkie korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionego podmiotu.
   

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. AMK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zmianach postanowień Regulaminu oraz w treści Serwisu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronach Serwisu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania, skargi, opinie, zażalenia oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@amk-windykacja.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Serwisu.