Kancelaria Adwokacka Warszawa

Windykacja dla firm

Windykacja - informacje ogólne

Windykacja to proces, na który składa się wiele czynności mających na celu odzyskanie Państwa należności od kontrahentów.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę windykacji wierzytelności gospodarczych oraz konsumenckich z użyciem wszelkich prawnie dozwolonych środków. Prowadzimy wszelkie sprawy, także o bardzo dużym stopniu trudności. Podejmowane przez nas działania dopasowane są do rodzaju sprawy oraz statusu dłużnika.

Windykacja przedsądowa (polubowna) - wykorzystuje rozwiązania mające skłonić Państwa kontrahenta do uregulowania zaległych należności. Ten rodzaj windykacji opiera się przede wszystkim na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem. Negocjacje prowadzone są poprzez:

 • rozmowy telefoniczne,
 • korespondencję elektroniczną oraz tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej,
 • spotkań bezpośrednich, jeżeli wymaga tego sytuacja.

W trakcie negocjacji ustalamy z klientem możliwość spłaty zadłużenia: w całości lub jeżeli nie jest to możliwe, proponujemy spłatę zaległości w systemie ratalnym – ustalamy harmonogram spłat ratalnych zaległości. Po zakończeniu negocjacji podpisujemy z dłużnikiem dokument, w którym zobowiązuje się on do uregulowania zaległości w ustalony wcześniej sposób.

Każda prowadzona sprawa windykacyjna jest przez nas w pełni dokumentowana. W aktach sprawy znajdują się pełne informacje nt. sytuacji finansowej dłużnika. Na bieżąco nasz pracownik przydzielony do prowadzenia Państwa sprawy monitoruje terminowość oraz wysokość spłat rat zadeklarowanych przez dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z podpisanego zobowiązania, sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.  

Windykację sądową wszczynamy, gdy zostały wyczerpane wszystkie czynności składające się na windykacje polubowną, a dłużnik nadal nie uregulował należności lub gdy należność zagrożona jest przedawnieniem w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego. Skorzystanie z tego rozwiązania ma na celu uzyskanie sądowego tytułu wykonawczego, który jest podstawą prawną do wyegzekwowania należności od dłużnika.

Decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego podejmujecie Państwo w porozumieniu z pracownikiem naszej firmy.

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o nawiązaniu z nami współpracy w ww. zakresie, zostaną przez nas podjęte następujące czynności:

 • przygotowanie do przekazania do sądu pełną dokumentację w sprawie (m.in. umowy, faktury, prowadzoną z klientem korespondencję),
 • przygotowanie i złożenie do właściwego miejscowo sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty,
 • reprezentowanie Państwa w sądzie w trakcie całego postępowania i nadzorować jego prawidłowość,
 • sporządzenie i skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do współpracującej kancelarii komorniczej,
 • monitorowanie przebiegu postępowania komorniczego,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem odnośnie sposobu i terminu zapłaty,
 • inicjowanie postępowania mającego na celu wyjawienie majątku,
 • zastępowanie Państwa firmy przed sądem egzekucyjnym lub komornikami.

Skuteczność spraw windykacyjnych w Polsce wg. GUS to około 20%, my z dumą możemy pochwalić się potwierdzoną dokumentami aż 60% skutecznością naszych działań